Střední zemědělská škola od minulého školního roku vyučuje s novými pomůckami pořízenými z dotací z Regionální operačního programu NUTSII Jihozápad - konkrétně se jedná o 23 technologických celků pro odbornou praxi, laboratoř biologie, laboratoř chemie a učebny pro výuku odborných předmětů. Studenti tak mají v zakoupených pomůckách lepší oporu v záskávání dovedností využitelných na trhu práce. Žádost o tuto dotaci a administraci projektu zaštítila společnost G-PROJECT, která se v současné době stará i o udržitelnost projektu.

Nové vybavení učebny na Střední zemědělské škole v Písku   Nové vybavení učebny na Střední zemědělské škole v Písku

V listopadu roku 2016 dostane mnoho sborů dobrovolných hasičů v jižních Čechách i na Plzeňsku malou vánoční předehru v podobě obálek s nabídkami cen za dopravní automobily či cisternové automobilové stříkačky. Jako realizátoři výběrových řízení a administrátoři projektů budeme u toho.

Zatímco říjnový deštík v ulicích Českých Budějovic smývá prach z laviček i chodníků, na sekretariátu G-PROJECT v Radniční ulici se začínají množit došlé životopisy a vypracované projekty. Výběrové řízení na novou posilu našeho týmu - projektového manažera - ještě nebylo ukončeno, svůj životopis můžete stále poslat i vy. Více informací zde.

Od 18. lsitopadu 2016 bude možné podávat žádosti o dotaci do 56. a 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která je věnována zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Podpora je stejně jako u dalších "školských" zařízení vázána na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v uvedeny v MAP či KAP. Ozvěte se a dáme dohromady úspěšnou žádost o dotaci.

Poslední říjnový den bude patřit žádostem o dotaci pro české nemocnice a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče. Ty si mohou z 54. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu nechat zafinancovat zřízení nového či rekonstrukci stávajícího zařízení pro poskytování komunitní péče (Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby, ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním); zřízení nových či rekonstrukci stávajících psychiatrických oddělení či vybavení mobilních týmů. Právě do této výzvy budeme zpracovávat studie proveditelnosti a žádosti o dotace i my.

Naším dalším rajónem je kromě IROP i Státní fond dopravní infrastruktury. Žádosti o finanční příspěvek z této oblasti lze podávat nejpozději v lednu 2017. Žadateli bude z fondu proplaceno 85 % způsobilých nákladů na stavební část akce. Ozvěte se a my za vás napíšeme úspěšnou žádost o dotaci.

V nejbližších dnech vyjde aktualizace 46. a 47. výzvy IROP pro základní školy. Ta se bude týkat změny ve stavebních úpravách v projektu. Nově postačí, pokud je v samotném projektu začleněna jakákoliv jedna stavební úprava, která vede k technickému zhodnocení, úpravy se tedy nemusí týkat všech učeben dotčených projektem

V Praze se dne 15. 9. 2016 uskuteční seminář k výzvám č. 46 a 47 k infastruktuře základních škol. V programu semináře lze nalézt parametry výzev, podporované aktivity, způsobilé výdaje či povinné přílohy žádosti o podporu. Účastníkům semináře bude též věnován prostor k diskuzi. Seminář se stejným tématem se bude konat i v Českých Budějovicích, a to dne 19. 9. 2016. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 49 týkající se deinstitucinalizace sociálních služeb. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod. Minimální výše způsobilých výdajů je tentokrát 0,5 milionu korun. 

V IROP byly vyhlášeny dvě výzvy týkající se infrastruktury základních škol. Od 29. 9. 2016 do 14. 2. 2017 lze podávat žádosti o dotace na stavby, stavební úpravy a případné vybavení odborných učeben jazyků, přírodních věd, počítačových učeben či tříd pro technické a řemeslné obory. Budovat lze také bezbariérové přístupy ve školách, školních družinách a jídelnách či rozšiřovat kapacitu školy kvůli demografickému vývoji a inkluzi. Náklady na projekt musí být vyčísleny alespoň na 1 milion korun. 

linkedin
Zavítejte také na náš profil na sociální síti LinkedIn, kde můžete sledovat, jak vypadá pracovní týden zaměstnanců G-PROJECT.